Whatsapp

0880 – 241 888

info@alblas.net

Proefles

Rijschool regio Groene Hart

Algemene voorwaarden

 

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Alblas Verkeersschool B.V. Gebruiker van deze algemene voorwaarden, hierna te noemen “Alblas”;
Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overkomst (op afstand) aangaat met de gebruiker;

Artikel 1 Algemene voorwaarden

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door “Alblas”.
1.2 Inschrijvingen die de Klant maakt zijn definitief. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomst dien de Klant sluit met Alblas.
1.3 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van “Alblas”.
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5 Indien tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.7 Indien “Alblas”niet steedse strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat “Alblas” in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Instructie

2.1 “Alblas” zorgt ervoor dat (rij)les wordt gegeven door instructeurs/docenten die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2.2 “Alblas” zal er eveneens voor zorg dragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur/docent.
2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij – en lesinstructie, tenzij: “Alblas” of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is “Alblas” niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.
2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij “Alblas” of leerling hiervan wenst af te wijken.
2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de instructeur/docent tijdens de (rij)lessen op te volgen.

Artikel 3 Hetzelfde type motorvoertuig

De leerling die via “Alblas” het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten.

Artikel 4 Lesafspraak

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door “Alblas” wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De instructeur / trice zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien de leerling niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is de leerling gehouden het volledige lesgeld aan “Alblas” te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij/zij niet vooraf had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikel 5.3).

Artikel 5 Annulering door leerling

5.1 Lessen kunnen alleen buiten de 48 uur op werkdagen afgemeld worden, anders wordt de gehele les in rekening gebracht.
5.2 Bij annulering door leerling van complete opleidingen (opleidingen waarbij alle rij- en of theorielessen inclusief de examens reeds vaststaan) en examens, zal de volgende annuleringsstaffel , in % van totaalbedrag , gehanteerd worden:

  • Binnen 4 weken: 50%
  • Binnen 3 weken: 75%
  • Binnen 2 weken: 100%
  • Binnen 1 week : 100 %

Uitzondering voorwaarden annulering:

5.3 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijles dag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
5.4 In de gevallen, genoemd in artikel 5.3, zal “Alblas” er voor zorg dragen het gemiste aantal rijlessen zoveel mogelijk opnieuw in te plannen. Dit zal kunnen betekenen, dat dit bij een andere instructeur zal kunnen gebeuren.

Wijze van afzegging:

5.5 Dit kan telefonisch, per e-mail of WhatsApp. E-mails of WhatsApp berichten die na sluitingstijd van het kantoor door “Alblas “ worden ontvangen, vallen automatisch onder de volgende werkdag. “Alblas” kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een e-mail of een  WhatsApp bericht. Alleen e-mails met leesbevestiging worden ontvankelijk verklaard. Afmelden per e-mail op: info@alblas.net, WhatsApp op nummer: 06-25137187 (geen belnummer) of telefonisch 0880 241 888.

Note: onze WhatsApp openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 16:00 uur. Telefonisch en per e-mail is ons kantoor geopend van maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00 uur.

Artikel 6 Beëindigen instructie

6.1 “Alblas“ kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van “Alblas” kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.
6.2 “Alblas”is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur / docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent.
6.3 In de gevallen 6.1 en 6.2 is “Alblas” niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.
6.4 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig les voertuig beschikbaar.
6.5 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast.
6.6 Bij 6.4 en 6.5 zal “Alblas“ ervoor zorg dragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen.

Artikel 7 Aanvraag examen

7.1 “Alblas” zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.
7.2 Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 8 Annulering examens

Een rijexamen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:
8.1 in geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en of instructeur/docent.

Bij 8.1 en 8.2 zal “Alblas” ervoor zorg dragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen.

8.3 Het les voertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig les voertuig beschikbaar.
8.4 Het les voertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig les voertuig beschikbaar.
8.5 Indien het CBR, het CCV of het BNOR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan “Alblas” de leerling in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde examen :

  • Rijexamen categorie AM, A, A1 en A2: lesgeld van twee rijlessen
  • Rijexamen categorie B en BE: lesgeld van twee rijlessen
  • Rijexamen categorie C(1), C(1)E, D(1), D(1)E, T: lesgeld van twee rijlessen
  • In geval van 8.3 t/m 8.5 zal “Alblas” de extra examenkosten dragen en ervoor zorg dragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

8.6 Bij aanvang van een TussenTijdseToets en/of praktijkexamen ben je zelf verantwoordelijk voor een geldig theorie resultaat. Bij geen geldig theorie resultaat op de dag van het examen, worden de gehele kosten van de les(sen) en het examen in rekening gebracht.
8.7 Na het reserveren van een examen is kosteloos annuleren niet meer mogelijk. Ruilen van examens kan slechts op verzoek via de mail op info@alblas.net, en dient minimaal 8 weken voor aanvang van het examen te worden ingediend.

Artikel 9 Weigering examens

“Alblas” is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur/docent en of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur/docent of derden of een theorie-examen te doen afleggen. Dit is ter beoordeling van de instructeur/docent en of examinator.

Artikel 10 Vakantie leerling

Indien rijlessen geen doorgang kunnen vinden, omdat de leerling heeft verzuimd zijn vakantie bij inplannen van rijlessen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling factuur dient contant/per pin/per bank te geschieden binnen 10 dagen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling uitblijft, en “Alblas” een betalingsherinnering dient te verzenden aan de leerling dan is “Alblas” gerechtigd om € 7,00 administratiekosten in rekening te brengen. Verder is “Alblas” gerechtigd om haar tarieven aan te passen in verband met marktwerking/BTW-verhoging. Reeds overeengekomen afspraken worden door “Alblas” nagekomen, de tariefwijziging kan wel invloed hebben op deelbetalingen.
11.2 “Alblas” is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn (10 dagen) door hem is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25 % per maand te berekenen, berekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
11.3 Daarnaast is “Alblas” gerechtigd indien de opdrachtgever niet betaald toch de betaling te vorderen van de leerling die de opleiding heeft gevolgd.
11.4 “Alblas” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
11.5 Uit het enkele feit dat “Alblas” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
11.6 Indien betaling van het verschuldigde lesgeld aan “Alblas” niet tijdig en/of volledig geschiedt, is de leerling automatisch in verzuim. “Alblas” is dan zonder verdere aankondiging gerechtigd om de door haar verschuldigde prestaties voortvloeiende uit de lessen / lespakketten/ lesovereenkomst(en) op te schorten totdat haar vordering volledig is voldaan.
11.7 “Alblas” zal de leerling aanmanen hetgeen verschuldigd is aan haar te betalen binnen 10 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling, dan kan “Alblas”de vordering ter incasso uit handen geven aan derden. Alsdan is “Alblas” gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten kunnen zowel uit gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten bestaan. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan “Alblas” in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en een ieder ander van wie “Alblas” zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
11.8 Indien de leerling in het verzuim blijft na aanmaning als in artikel 11.6 bedoeld het verschuldigde bedrag aan “Alblas” te betalen, is “Alblas” gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan. “Alblas” dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 12 Vrijwaring

12.1 “Alblas” verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en/of aanrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen. Kleding en helmen worden niet vergoedt.
12.2 Geen dekking, volgend uit art. 12.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. “Alblas” beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.
12.3 “Alblas” kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of examens, buiten rijles- en examenkosten.

Artikel 13 Rijbevoegdheid leerling

Indien “Alblas” door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en “Alblas” aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling “Alblas” volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan “Alblas” haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor “Alblas” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van “Alblas” te vergoeden. Indien “Alblas” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling “Alblas” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan “Alblas” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

14.1 “Alblas” behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. “Alblas” heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
14.2 Wanneer intellectuele eigendom ofwel ‘knowhow’ in de ruimste zin des woords zonder toestemming van “Alblas” wordt gebruikt en op de markt wordt gebracht, behoudt “Alblas” zich het recht dit te verbieden en een vergoeding te vragen ook voor de eventuele geleden schade hierdoor. “Alblas” heeft de mogelijkheid om bij opzettelijke inbreuken over te gaan tot aangifte. Sommige inbreuken worden zelfs als misdrijf beschouwd. Naast een geldboete kan de rechter een gevangenisstraf opleggen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij “Alblas” partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van “Alblas” is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft “Alblas” het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden

16.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met “Alblas”.
16.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
16.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Pin It on Pinterest